Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli
przy Zespole Szkół
im. Armii Krajowej
w Jedliczu


Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2011 r. nr 109, poz. 631).
     I. Nazwa, rodzaj oraz cele i zadania placówki

§ 1

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, zwane dalej "Schroniskiem" jest całoroczną publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
2. Nazwa Schroniska jest używana w pełnym brzmieniu z tym, że na pieczęciach może być używany skrót SSM przy ZS w Jedliczu.
3. Siedzibą Schroniska jest budynek Dukla, ul. Rynek 9.
4. Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60x 60x60 cm z napisem "Szkolne Schronisko Młodzieżowe" (duże białe litery na zielonym tle).
5. Organem prowadzącym Schronisko jest Powiat Krośnieński.


§ 2

1. Celem działalności Schroniska jest umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju zainteresowań i uzdolnień krajoznawczych z różnych form aktywnej turystyki i wypoczynku oraz kształtowania w społeczeństwie umiejętności spędzania czasu wolnego.
2. Zadaniem Schroniska jest:
1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,
2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych,
4) opieka i wychowanie dzieci i młodzieży przebywających w Schronisku.
3. Swoje zadania Schronisko realizuje poprzez:
1) przyjmowanie do Schroniska różnych form śródrocznych wycieczek szkolnych oraz zimowego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) udzielanie tanich noclegów dla wędrujących rodzin oraz indywidualnych młodych turystów,
3) zorganizowanie ekspozycji krajoznawczej i prowadzenie biblioteczki krajoznawczo- turystycznej,
4) udzielanie gościom Schroniska potrzebnych informacji krajoznawczo-turystycznych oraz propozycji spędzania czasu wolnego podczas pobytu w Schronisku,
5) promowanie miejscowości i regionu,
6) zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich gości w Schronisku.
4. Schronisko może udostępniać miejsca noclegowe innym osobom nie wymienionym powyżej za odpłatnością wg. cennika w ramach wolnych miejsc.


II. Pracownicy schroniska

§ 3

1. Schroniskiem kieruje Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
2. W Schronisku zatrudniony jest wychowawca, którego zakres czynności ustala Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Schroniska,
3) sprawowanie nadzoru nad zatrudnionymi w Schronisku pracownikami,
4) dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Schroniska i ich właściwe wykorzystanie,
5) przestrzeganie dyscypliny finansowej,
5. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1) podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży przebywającej w Schronisku,
2) prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku,
3) przyjmowanie grup wycieczkowych oraz turystów indywidualnych,
4) troska o przestrzeganie regulaminu Schroniska,
5) bieżące nadzorowanie obiektu Schroniska,
6) organizacja bieżącej pracy Schroniska,
7) planowanie pracy wynikającej ze statutowych zadań Schroniska.
6. W Schronisku zatrudniony jest pracownik administracyjno-obsługowy, do zadań którego należy przede wszystkim:
1) przyjmowanie grup wycieczkowych oraz turystów indywidualnych,
2) troska o przestrzeganie regulaminu Schroniska,
3) troska o czystość i estetykę pomieszczeń sypialnych, sanitarnych oraz socjalnych Schroniska, a także otoczenie Schroniska.

7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.III. Organizacja Schroniska

§ 4

1. Schronisko jest placówką całoroczną posiadająca 40 miejsc noclegowych.
2. Doba w Schronisku trwa od godz. 17.00-10.00 dnia następnego.
3. Godziny przyjmowania osób w Schronisku: 8.00 do 10.00 oraz 17.00 do 21.00.
4. System rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku:
1) zespoły złożone z co najmniej 5 osób składają na 1 miesiąc przed przybyciem do Schroniska zamówienie, w których należy podać: imię i nazwisko kierownika zespołu oraz jego adres i telefon kontaktowy, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,
2) po uzyskaniu zgody na proponowany termin, kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności:
a) w przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do Schroniska zespołu wycieczkowego, wychowawca Schroniska może zamówienie anulować,
b) zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nieskorzystania ze Schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez wychowawcę Schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów;
3) turyści w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka,
4) młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat przyjmowana jest do Schroniska za okazaniem zamówienia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. W Schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
6. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione w placówce przez osoby korzystające z noclegów.
7. W Schronisku mogą być organizowane także: kolonie, półkolonie, obozy oraz śródroczne pobyty edukacyjne.

§ 5

Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach noclegowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych kwaterowani są wspólnie ze swoimi wychowankami.

§ 6

W Schronisku w widocznym i dostępnym miejscu umieszcza się:
1) ekspozycję i materiały informacyjne o regionie,
2) informację turystyczną, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,
3) statut i regulamin Schroniska, cennik opłat za korzystanie ze Schroniska oraz książkę życzeń i zażaleń.
IV. Prawa i obowiązki gości Schroniska

§ 7

1. Osoby korzystające ze Schroniska maja prawo do:
1) korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Schroniska na zasadach określonych w regulaminie Schroniska,
2) bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
3) otrzymania pełnej informacji krajoznawczej i turystycznej o miejscowości i regionie,
4) otrzymania noclegu i innych świadczeń zgodnie z cennikiem opłat Schroniska,
5) otrzymania szczegółowych informacji dotyczących wymagań określonych dla Schroniska całorocznego,
6) zgłaszania skarg i wniosków do wychowawcy Schroniska osobiście lub za pośrednictwem książki zażaleń oraz otrzymywania wyjaśnień.
2. Osoby korzystające ze Schroniska mają obowiązek:
1) kulturalnego zachowania,
2) przestrzegania zasad wzajemnego zrozumienia, tolerancji oraz uszanowania potrzeb innych osób korzystających ze Schroniska,
3) korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) przestrzegania instrukcji p-poż i bhp,
5) bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 do godz. 6.00,
6) pozostawiania informacji w Schronisku o planowanych wycieczkach górskich oraz przewidywanym terminie powrotu,
7) dbania o czystość ład i porządek w pomieszczeniach Schroniska.


§ 8

Korzystający ze Schroniska w przypadku naruszenia praw dziecka uprawniony jest do złożenia skargi bezpośrednio do:
1) Zarządu Powiatu Krośnieńskiego reprezentującego organ prowadzący placówkę
2) Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie,
3) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.V. Sprawy finansowe

§ 9

1. Schronisko jest jednostką budżetową.
2. Obsługę finansowo-księgową i administracyjno-gospodarczą Schroniska prowadzi Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
3. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący Schronisko na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.
4. Wpływy z opłat, o których mowa w ust. 3 zalicza się na rachunek dochodów własnych jednostki, z którego pokrywa się wydatki związane z poprawą warunków bytowych i bieżącym utrzymaniem Schroniska.VI. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami.

§ 10

1. Schronisko udziela zniżek, określonych w cenniku opłat za usługi, wprowadzonych przez organ prowadzący.
2. Schronisko może współpracować z innymi organizacjami oświatowymi i turystycznymi zgodnie z art.56 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty po zawiadomieniu organu prowadzącego.VII. Postanowienia końcowe

§ 11

Statut przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2010/2011 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu dnia 20 grudnia 2010 roku.


Ziemia Krośnieńska w obiektywie

Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /www/schronisko-dukla.pl/statut.php on line 376

Warning: include(http://www.schroniskodukla.pl/stopka.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /www/schronisko-dukla.pl/statut.php on line 376

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.schroniskodukla.pl/stopka.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.2/pear') in /www/schronisko-dukla.pl/statut.php on line 376